Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vroom Online Solutions

DEFINITIES

Leverancier: Vroom Online Solutions, gevestigd en kantoorhoudende te Markt 5 Ter Apel onder KvK nummer 62978802.

Opdrachtgever: iedere wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon danwel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Vroom Online Solutions een overeenkomst sluit, danwel Vroom Online Solutions opdraagt werkzaamheden te verrichten, danwel diensten te verlenen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vroom Online Solutions en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Diensten: de advisering en begeleiding door Vroom Online Solutions op het gebied van marketingcommunicatie en techniek ten aanzien van goederen, diensten en/of merken van de Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst.

Materialen: alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, strategieën, artistieke prestaties, dia’s, films, websites, webshops, (online) tools, software en andere materialen die Vroom Online Solutions in verband met een Overeenkomst ontwikkelt of doet ontwikkelen.

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s (programmatuur) inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases, in de ruimste zin van het woord.

Webwinkel: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s (programmatuur) inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases, in de ruimste zin van het woord.

Support van een website: het door Vroom Online Solutions aanbieden van een locatie of persoon waar men terecht kan voor ondersteuning, vragen, storingen of advies over de bestaande website van opdrachtgever.

Toeleveranciers: alle derden die op verzoek van Vroom Online Solutions producten of diensten aan Vroom Online Solutions leveren in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend freelancers, productiemaatschappijen, grafische bedrijven, illustratoren, fotografen, modellen, castingbureaus, onderzoeksbureaus, hosting providers, hardware en softwareleveranciers, media-exploitanten, media inkoop- en adviesbureaus, websitebouwers, componisten, muzikanten en collectieve rechtenbureaus.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Vroom Online Solutions goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Voorts zullen Vroom Online Solutions en Opdrachtgever te goeder trouw in overleg met elkaar treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

Vroom Online Solutions is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Vroom Online Solutions verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden van Vroom Online Solutions, zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders aangegeven, gedurende één maand geldig.

Vroom Online Solutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk en ondertekend, per post, mail of PDF, binnen één maand aan Vroom Online Solutions wordt bevestigd, tenzij anders tussen beide partijen overeengekomen.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Vroom Online Solutions daaraan niet gebonden.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vroom Online Solutions zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn bevestigd.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Vroom Online Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Indien de opdracht niet aan Vroom Online Solutions wordt verstrekt en geen overeenkomst tot stand komt, heeft Vroom Online Solutions het recht alle kosten, die zij heeft moeten maken om de aanbieding c.q. offerte op te stellen aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij ook redelijke kosten heeft gemaakt.

Vroom Online Solutions is gerechtigd een aanbod of een opdracht niet te aanvaarden zonder opgave van redenen. Ieder aanbod van Vroom Online Solutions wordt vrijblijvend gedaan en kan ook na aanvaarding herroepen worden. Herroeping kan in ieder geval plaatsvinden tot één week na goedkeuring door Opdrachtgever van een begroting of opdrachtvoorstel, in welk geval Vroom Online Solutions niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Opdrachtgever reeds vooruitbetaalde.

PRIJS EN BETALING

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Vroom Online Solutions gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Tariefswijziging kan plaats vinden bij: (I) wijziging van de inhoud van de opdracht; (II) verlenging van de opdracht of  (III) wijzigingen in voor Vroom Online Solutions van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Vroom Online Solutions de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Betaling van de vergoeding geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in delen. Gebruikelijk is een aanbetaling ter hoogte van 30% van de totaalsom voor aanvang van de opdracht die Opdrachtgever heeft verstrekt en na goedkeuring van de offerte. Per opdracht wordt bepaald hoe betaling van de vergoeding geschiedt.

In afwijking van het hiervoor genoemde geschiedt de facturering van hosting , supportkosten en  domeinnaamregistratie maandelijks of jaarlijks vooraf.

Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling, ook niet wanneer Opdrachtgever bezwaar heeft met betrekking tot de hoogte van enige factuur.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd, zijnde 1,5% per maand of per gedeelte van een maand. Tevens is Opdrachtgever in dat geval administratiekosten verschuldigd. Na de eerste herinnering wordt voor alle herinneringen/ aanmaningen die aan de Opdrachtgever verstuurt worden kosten doorberekend. Dit is een bedrag van € 50,-, voor bedragen boven de € 1.000,- wordt 5% van het openstaande factuurbedrag berekend. Bovendien heeft Vroom Online Solutions het recht alsdan alle producten offline te zetten tot de betaling wordt voldaan.

Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Vroom Online Solutions de vordering uit handen geven.

Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op de (buitengerechtelijke incasso)kosten, rente en de hoofdsom. Indien Vroom Online Solutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Reclames tegen facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Vroom Online Solutions te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf Opdrachtgever nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, conform het bepaalde in artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden.

WIJZE VAN UITVOERING

Vroom Online Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Vroom Online Solutions zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Vroom Online Solutions kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

Een opdracht aan Vroom Online Solutions impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Vroom Online Solutions is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Vroom Online Solutions zelf.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Vroom Online Solutions tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verband houdende met de door Vroom Online Solutions ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Vroom Online Solutions heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Vroom Online Solutions niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.

Rapportering door Vroom Online Solutions aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

De in de rapporteringen van Vroom Online Solutions genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Vroom Online Solutions aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Opdrachtgever vrijwaart Vroom Online Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN, ZAAKVORMING EN RETENTIE

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Vroom Online Solutions totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Vroom Online Solutions zijn voldaan. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vroom Online Solutions veilig te stellen.

Vroom Online Solutions kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Vroom Online Solutions verschuldigde bedragen betaald heeft.

RISICO

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Materialen, zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Vroom Online Solutions kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor back-ups uitgevoerd door Opdrachtgever of diens provider

RECHTEN VAN INTELLECTUEEL OF INDUSTRIEEL EIGENDOM

Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vroom Online Solutions. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van Materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief.

Indien in afwijking van het vorenstaande Vroom Online Solutions bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel of industrieel eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Vroom Online Solutions onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf of voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectueel of industrieel eigendom het recht van Vroom Online Solutions aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen.

Het is Vroom Online Solutions toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Materialen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen reservekopie van Materialen kan maken, zal Vroom Online Solutions Opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde Materialen als dat noodzakelijk is voor het met de Materialen beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Vroom Online Solutions schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen binnen 3 maanden na factuurdatum en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Vroom Online Solutions te maken.

Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vroom Online Solutions van Materialen. Opdrachtgever zal Vroom Online Solutions vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren van Materialen inbreuk maakt op enig recht van derden.

verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (I) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Vroom Online Solutions ter beschikking gestelde materialen, danwel (II) met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vroom Online Solutions van Materialen. Opdrachtgever zal Vroom Online Solutions vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren van Materialen inbreuk maakt op enig recht van derden.

UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

Alle door Vroom Online Solutions genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Vroom Online Solutions bekend waren. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Vroom Online Solutions spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen; er is terzake uitsluitend sprake van een inspanningsverplichting. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Vroom Online Solutions niet in verzuim.

In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Vroom Online Solutions wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Vroom Online Solutions is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Evenmin is Vroom Online Solutions gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Vroom Online Solutions en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Overschrijdingen van de in het opdrachtvoorstel opgenomen begroting tot 10% worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever aanvaard en hoeven door Vroom Online Solutions niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld.

BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke en expliciete verplichtingen uit de Overeenkomst.

Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze uitsluitend schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Vroom Online Solutions zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, ongeacht of deze gedragsregels van toepassing zijn. Vroom Online Solutions is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materialen van rechtswege.

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorenstaande reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Vroom Online Solutions vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Vroom Online Solutions is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door hem dan wel door de door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien de assuradeur geen uitkering verstrekt en Vroom Online Solutions onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw).

De aansprakelijkheid van Vroom Online Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat in alle gevallen hooguit indien Opdrachtgever Vroom Online Solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Vroom Online Solutions ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen volgens overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vroom Online Solutions in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is tevens dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vroom Online Solutions meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Vroom Online Solutions vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Opdrachtgever vrijwaart Vroom Online Solutions voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Vroom Online Solutions

geleverde Materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Materialen.

Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Vroom Online Solutions zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

OVERMACHT

Vroom Online Solutions is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vroom Online Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vroom Online Solutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Vroom Online Solutions ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.

In geval Vroom Online Solutions als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft Vroom Online Solutions het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Vroom Online Solutions gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

Indien Vroom Online Solutions bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zijgerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Vroom Online Solutions is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s binnen websites van websites die door ons  zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Vroom Online Solutions kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten.

Vroom Online Solutions is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. Vroom Online Solutions kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website.

GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever alsmede haar werknemers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden tot  geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie  die zij van Vroom Online Solutions of uit een andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, danwel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 20.000,- (zegge: twintigduizend euro) per overtreding en bovendien € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag  dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Vroom Online Solutions volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Vroom Online Solutions is  medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

WIJZIGINGEN EN MEERWERK

Indien Vroom Online Solutions op verzoek of met voorafgaande (expliciete of impliciete) instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Vroom Online Solutions.

Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken, zal Vroom Online Solutions Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Vroom Online Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

SLOTBEPALING

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens Vroom Online Solutions aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig (30) dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.